Home

Aktivitetsplikten 9a

§ 9 A-5 Skjerpet aktivitetsplikt Alle som arbeider på skolen har en skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker, mobber, trakasserer, diskriminerer eller utøver vold mot elever. Dersom noen ansatte krenker elever skal rektor varsle skoleeier. For øvrig gjelder de ordinære delpliktene i aktivitetsplikten aktivitetsplikten er at skolene skal handle raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Etter aktivitetsplikten skal skolen lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak som angår elevens skolemiljø (jf. opplæringsloven § 9A-4 sjette ledd første punktum) I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO/AKS) og på leksehjelp.Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet.. Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe. Opplæringsloven § 9-A er tydelig på hva som er skolens ansvar for å skape et godt og trygt skolemiljø, men er ikke tydelig på når mobbing og krenkelser er skolens ansvar, og når det er foreldrenes ansvar. Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt

Aktivitetsplikten er oppfylt dersom skolen har gjort alt det som med rimelighet kan forventes. Dette gjelder for alle deler av aktivitetsplikten. Håndhevingsordningen er regulert i opplæringsloven § 9a- 6 Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. kapittel 9 A Elevenes skolemiljø i opplæringsloven aktivitetsplikten etter oppll. §§ 9 A-4 og 9 A-5. Fylkesmannens saksbehandling skal følge forvaltningslovens regler og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling. Fylkesmannens saksbehandling kan forenklet sammenfattes i følgende modell: Henv. Til FM Melding etter § 9A-6 avvise realitetsbehandle. Aktivitetsplikten ved kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder også i skolefritidsordningen og godt psykososialt skolemiljø etter opplæringsloven § 9A-4. Tiltakene som settes inn må være egnede, lovlige og tilstrekkelige. En tydelig og konkre

Opplæringsloven § 9-A - trygt og godt skolemiljø - FUG

§ 9 A-6. Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker. Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt aktivitetsplikten, og ikke rutiner eller planer for hvordan kravet skal oppfylles. Dette skiller dette dokumentasjonskravet fra de kravene til etterprøvbarhet som knyttes til kravet om systematisk arbeid etter §9 A-. (Eks: En ting er å ha rutiner for inspeksjon. En annen ting er om det faktisk skjer, og om det kan dokumenteres

§ 9 A-4 hjemler og detaljerer en aktivitetsplikt for å sørge for det trygge og gode psykososiale skolemiljø. I § 9 A-5 er det en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev. Fylkesmannen håndhever jf § 9 A-6 aktivitetsplikten i enkeltsaker AKTIVITETSPLAN - OPPLÆRINGSLOVEN § 9-a Elevens navn: Skole: Varslet av: Varslet til: Dato for varsling: Dato for utarbeidelse av for å oppfylle aktivitetsplikten: (Eks. referat, logg, kartlegginger, inspeksjonsplan) TILTAK ANSVARLIG FOR TILTAK OG TID FOR GJENNOMFØRING DOKUMENTASJON AV GJENNOMFØRTE TILTA I denne vurderingen skal det tas hensyn til årsaken for brudd på aktivitetsplikten. Hvis konsekvensen er at stønaden skal reduseres, så er det en betingelse at stønaden ikke reduseres til et uforsvarlig lavt nivå o Aktivitetsplikten etter §§9 A-4 og 9 A-5 og om anledningen til å melde saken inn til Fylkesmannen etter §9 A-6 Varsle elever og foreldre snarest mulig dersom skolen finner ut at noe ved skolemiljøet kan skade helsen til elevene Skolemiljøutvalget, elevrådet o

Aktivitetsplikt - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringe

 1. Aktivitetsplikten i praksis Aktivitetsplikten dreier seg om at den enkelte skole må vurdere risiko og sannsynlighet for at krenkelser som mobbing, vold Fra og med 1. august 2017 ble opplæringslovens kapittel 9a, om elevenes skolemiljø, endret. Aktivitetsplikten er sentral i lovendringen
 2. Aktivitetsplikten skal være så handlingsrettet som mulig, slik at skolen kan bruke ressursene sine på tiltak som hjelper elevene. Skolen må dokumentere skriftlig hva de gjør for å sørge for at elever har det trygt og godt på skolen. Dokumentasjonen skal sikre at
 3. Aktivitetsplikten innebærer at skolen og skoleeier ikke kan gi seg før eleven har det trygt og godt på skolen. planen Dokumentasjonsplikten Skolens vedtaksplikt etter § 9a-3 tredje ledd fjernes og erstattes med en dokumentasjonsplikt. Skolen skal etter § 9A-4 sjette ledd lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak.
 4. Aktivitetsplikten i praksis. Aktivitetsplikten dreier seg om at den enkelte skole må vurdere risiko og sannsynlighet for at krenkelser som mobbing, Fra og med 1. august 2017 ble opplæringslovens kapittel 9a, om elevenes skolemiljø, endret. Aktivitetsplikten er sentral i lovendringen
 5. § 9 A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg - Skolen skal informere elever og foresatte om rettighetene i kapittel 9A - Skolen skal informere om aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 - Skolen skal informere om muligheten til å melde saker til Fylkesmannen § 9A-6 - Samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, elevråde

Da rektor avviste dette, ble saken sendt Fylkesmannen, og skolen måtte dokumentere at aktivitetsplikten var oppfylt etter §9A-4. Korpås legger til: - Samtidig kom det skoleeier for øre at det fantes en «klage på lærer» og etterspurte varsel fra rektor etter §9A-5 Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett

Kap 9 A-4 Aktivitetsplikten Interne referanser Nfk.F.4.1.5.1.26.18 Hvordan behandle saker etter Opplæringslovens Kap 9A i Fokus Formål Sikre at aktivitetsplikten overholdes og dokumenteres ved observasjon, melding eller mistanke om mobbing eller krenkelser, eller andre former for krenkelse av elevens rett til e Vi har støttet den nye aktivitetsplikten i § 9 A-4, som forplikter alle som arbeider i skolen til å gripe inn ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi har også støttet § 9 A-5 i loven, som skjerper aktivitetsplikten der det er mistanke om eller kjennskap til at en ansatt ved skolen utsetter en elev for mobbing eller krenkelser Aktivitetsplikten erstatter den tidligere handlingsplikten og kravet om enkeltvedtak i saker som omhandler elevenes psykososiale miljø (se § 9 A-4, side 42). Bakgrunnen for lovendringene er. Aktivitetsplikten i korte trekk Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter oppll. § 9 A-4. Formålet med denne aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen «Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.loven kapittel 9A)» prosjektnummer 194015 for KS i 2019. Forskerteamet fra NORCE har vært prosjektleder Øyvind Hellang, professor Ingrid Lund, Kari Einarson PhD, Kristin Rubecksen PhD og Nina Jentoft PhD. Takk til KS og deltakere fra kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter for dere

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9

Aktivitetsplikten § 9 A-4: Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø Fra 1. august 2017 endres opplæringsloven kapittel 9 A. En av endringene er at kravet om enkeltvedtak faller bort. En ny aktivitetsplikt skal sikre at skolene handler raskt og riktig når e Kap 9 A-4 Aktivitetsplikten Interne referanser Nfk.F.13.6.1.30.15 Hvordan behandle saker etter Opplæringslovens kapittel 9A i Fokus Formål Sikre at aktivitetsplikten overholdes og dokumenteres ved observasjon, melding eller mistanke om mobbing eller krenkelser, eller andre former for krenkelse av elevens rett til e Aktivitetsplikten for skolemiljø § 9 A-4. Last ned aktivitetsplan. Kongshaug Musikkgymnas har utarbeidet en plan for å ivareta skolemiljøet på best mulig måte etter Lov om aktivitetsplikt § 9 A-4. Last ned plan. Har du lyst til å bli elev ved Kongshaug Musikkgymnas? Send søknad i dag. post@kongshaug.no +47 56 30 37 80

789 9a-saker blei ferdig behandla hos fylkesmennene første halvår i fjor. ** 448 av de ferdigbehandla sakene fikk konklusjonen at skolenes aktivitetsplikt var brutt. ** 3 tvangsmulkter for brudd på 9A ble vedtatt.** - Én av fem delplikter under aktivitetsplikten er undersøkelsesplikten Det er arbeidsgiver som må iverksettes slike arbeidsrelaterte tiltak. Arbeidstaker er kun unntatt fra aktivitetsplikten dersom medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, eller når arbeidsgiver kan dokumentere at dette ikke lar seg gjennomføre på arbeidsplassen, jf. folketrygdloven § 8-4 Brekstad barneskole er sertifisert i «Olweusprogrammet» og vi jobber aktivt for å forebygge mobbing og fremme trivsel uti fra opplæringsloven kapittel 9a, og Aktivitetsplikten § 9A -4, Retten til et trygt og godt skolemiljø. Det er viktig med en god dialog og et godt samarbeid mellom skole og hjem Alle ansatte. Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt etter opplæringsloven § 9A-4 for å avdekke krenkelser mot elevene. Aktivitetsplikten innebærer at den ansatte plikter å § 9A-4 omtaler aktivitetsplikten som skal sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Aktivitetsplikten omtales særskilt i planen. § 9 A-5 omtaler skjerpet aktivitetsplikt i de tilfeller en som arbeider på skolen krenker en elev. Det beskrives også hvordan saken skal håndteres

Har skolebarn fått det bedre? - Læringsmiljøsenteret

Da endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1. august 2017 var målet å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle skoleelever. Noe av det mest sentrale i lovendringen var aktivitetsplikten, som blant annet innebærer at alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen har plikt til å følge med på om den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø 2.2.3 Aktivitetsplikten: § 9A-4 Videre ble det i 2017 innført en ny aktivitetsplikt for skolene til erstatning for det som tidligere var en handlings- og vedtaksplikt11: § 9A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemilj 48 RAPPORT NORCE 2019 ISBN 978 -82 8408 047 5 Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) Øyvind Hellang, Ingrid Lund, Kari Einarson, Kristin Rubecksen og Nina Jentof

§ 9 A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg Skolens plikt til å informere om regelverket: -Skolen skal informere elevene og foresatte om rettighetene i kap. 9A. - Skolen skal informere om aktivitetsplikten og muligheten til å melde saken til fylkesmannen etter § 9 A-6. Samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og. Aktivitetsplikten (§§ 9A-4 og 9A-5) Delpliktene Aktivitetsplikten omfatter 6 delplikter: 1) Følge med 2) Gripe inn 3) Varsle 4) Undersøke 5) Sette inn tiltak 6) Dokumentere 1. Følge med (§§ 9A-2, 9A-3 og 9A-4, 1. ledd) Du kan fange opp at elever ikke har det trygt og godt Alle ansatteve

§9A og aktivitetsplikten. Målet er et mer effektivt regelverk mot krenkelser og bedre håndheving. Styrke rettighetene til elever som blir krenket, og deres foresatte. Være et effektivt virkemiddel mot krenkelser og dårlig skolemiljø. Gjelder på skolen i skoletiden, på skoleveien og aktiviteter i skolens regi Løten ungdomsskole - «aktivitetsplikten» Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse trivsel og læring. Dette er nedfelt i opplæringslovens §9A-2. Om ansatte på skolen får kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 4. Aktivitetsplikten § § 9 A-4 og 9 A-5 Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennska Aktivitetsplikten. Alle som arbeider på skolen har etter opplæringslova § 9 A.4 en lovfestet aktivitetsplikt i arbeidet med å avdekke og stoppekrenkelser. Aktivitetsplikten gjelder alle ansatte i skolen i tillegg til de som oppholder seg jevnlig på skolen

3.1 Aktivitetsplikten Skolens plikt til å handle i mobbesaker er skjerpet og konkretisert gjennom en aktivitetsplikt, (opplæringsloven § 9A-4). Aktivitetsplikten gjelder for alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen. Aktivitetsplikten skal sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt o § 9a-4 - retten til et trygt og godt psykososialt skolemiljø Aktivitetsplikten jf. oppl. kap. 9A-4 skal sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø Aktivitetsplikten består av fem delplikter: 1. Følge med 2. Gripe inn 3. Varsle rektor, ledelsen eller sosiallærer 4. Undersøke all mistanke og kjennskap 5 Opplæringsloven kapittel 9 A - informasjon om lovverket Bakgrunnen for nytt kapittel 9 A s. 03 Hovedpunkter i nytt kapittel 9 A s. 04 Krenkelser, nulltoleranse og mobbing s. 06 Retten til et trygt og godt skolemiljø s. 07 Aktivitetsplikten i praksis s. 08 Kilder s. 11 Opplæringsloven kapittel 9 A - skolens pla Denne aktivitetsplikten finner vi i opplæringsl oven § 9a-4. Rektor og skoleeier har ansvaret for at de ansatte er kjent med plikten til å gripe inn, og at de også har kompetanse om hvordan det bør gjøres. Skolen bør ha gode rutiner,.

Aktivitetsplikten i praksis Pedle

Dokumentasjon av aktivitetsplikten jfr. § 9A-4 Følge med Hvordan Rektor, lærere og andre ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen og SFO. • Alle voksne er årvåkne og aktivt observerer hvordan elevene agerer hver for seg og i samhandling med andre i skolemiljøet Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å fylle aktivitetsplikten (§ 9 A-4) Håndhevingsordning. Dagens klageordning er supplert med en enklere, raskere og mer brukerorientert håndhevingsordning. Fylkesmannen som håndhevingsorgan har fått myndighet til å vedta hva skolene skal gjøre for elevens rettigheter 4. § 9a-5 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev. Aktivitetsplikten skjerpes dersom en som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenkelse som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Da skal Torstein Ulserød, og alle andre som stiller seg kritiske til at Stortinget senket terskelen for at mobbesaker skal utløse aktivitetsplikten, bør ta en titt på mobbetallene i norsk skole. Da vil de skjønne hvorfor loven måtte endres. Ulserød kritiserte opplæringslovens kapittel 9a i Aftenposten forrige uke aktivitetsplikten til barnehager, på lik linje som i Opplæringslovens kapittel 9A-4. med en ny formulering i §21. «Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Opplæringsloven §9A-2 Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Aktivitetsplan - elevens skolemiljø §9A, skolene i Rendalen kommune Evaluering av aktivitetsplan (§9A-4) Evaluering av tiltak Evalueringen bør inneholde en vurdering av om igangsatt tiltak skal avsluttes Presisering av aktivitetsplikten § 9a-42. Registreringsskjema: §9a-saker (vedlegg 1)3. Ansvarsfordeling § 9a-saker (vedlegg 2)4. KVALITETSIKRINGSSKJEMA - FORVALTNING § 9a (vedlegg 3)5. Sjekkliste for skriftlig aktivitetsplan6. Fremgangsmåte: Bruk av elevundersøkelsen i § 9a-saker (Vedlegg 4)

Slik jobber Utdanningsforbundet med opplæringsloven 9A

Fylkesmannen skal da avgjøre om aktivitetsplikten §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Her kan du laste opp Opplæringsloven §9a i sin helhet. Stavangerskolen har en egen side som omhandler dette emnet. Her er det nyttige lenker. Stavangerskolen - Kap. 9A. Skolen har en sosial handlingsplan som du finner som vedlegg til høyre på denne siden. rekto systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane(§9A-3) •Dersom skolen har mistanke om eller får melding om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, utløser det aktivitetsplikten (§9A-4) 18.09.201

opplæringsloven kapittel 9 A, og om skolens aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen. Elevene og foreldrene skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt og hvordan de kan gå frem for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles. Teie skole har valgt å lage denne planen som et ledd 9a og alle kan prosedyrene som skal følges. Alle vet hva aktivitetsplikten er og hvordan den skal utøves. I møter ved skolestart. 2 Ansatte skal ha kunnskap og verktøy om hvordan de skal følge med. Skolen definerer selv hvordan dette gjøres. 3 Alle elever får opplæring i ansvar, rettigheter og plikter, samt hvorda lovfestede aktivitetsplikten i Opplæringsloven §9A. Dette arbeidet har styrket min kompetanse og evne som lærer til å møte mobbesaker med kunnskapsbasert handlingskraft. 3 Takk til Erling Roland, veilederen min. Takk for mange gode innspill og faglige vurderinger i prosessen Kapittel 9A om elevenes psykososiale miljø trådte i kraft 2017. Den gir kommunene en skjerpet aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt skolemiljø. Aktivitetsplikten består av fem delplikter: Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

Endringer i Opplæringsloven §9a-4 har ført til en tydeligere aktivitetsplikt for skolen. Når elev opplever at skolemijøet ikke er trygt og godt, skolen skal dokumentere hva som gjøres for å oppnå aktivitetsplikten. Det vil si at skolen må lage en aktivitetsplan når det settes inn tiltak. Planen skal si noe om: problemet tiltaket skal. Agder-skolene har ikke gjort nok for å følge opp mobbing i fem av seks ferdigbehandlede saker som havnet hos fylkesmannen i høst. - Vi jobber for å bedre kompetansen i kommunene og på skolen, sier utdanningsdirektør Tore K. Haus hos Fylkesmannen i Agder Aktivitetsplikten,§ 9A-4 omfatter 5 delplikter: Det er viktig at alle ansatte i Larvikskolen har felles forståelse av sentrale begreper slik at oppfatninger og reaksjoner blir like for samme type atferd. Begrepsavklaringene skal være innarbeidet hos alle ansatte

Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp - regjeringen

 1. ering og trakassering på skolen, skoleveien, skolefritidsordningen og på leksehjelp
 2. De etterlyser flere ressurser i skolen for å løse sakene som kommer på grunn av for eksempel aktivitetsplikten i § 9a. § 9a-5 har gjort det enklere å melde inn lærere som mobber. Funnene våre kan tyde på at denne loven har begrenset lærerens rom for å utøve autoritativ klasseledelse
 3. Aktivitetsplikten i praksis - Utdanningsforskning
Paragraf 9a beskytter elever som ikke har blitt hørtSkolen klarte ikke å stoppe mobbingen av seksåringen
 • Builders base level 5.
 • Västra räddningstjänsten.
 • Mini aussie züchter rheinland pfalz.
 • Bokseutstyr salg.
 • Uv lommelykt clas ohlson.
 • Rothaus tannenzäpfle real.
 • Bird on a wire movie.
 • Spisestuesofa møbelringen.
 • Seiten für mütter.
 • 5 teiliges wandbild istanbul.
 • Dekoration til stuen.
 • Hva koster et hangarskip.
 • Hva er oksidert sølv.
 • Rocker sprüche witze.
 • Nba standings.
 • Isskogelbahn gerlos öffnungszeiten winter.
 • Bamix swissline tilbehør.
 • Maskiningeniør skole.
 • F 14 tomcat.
 • Hvilken fylke er kristiansand.
 • Mottenmann monsterjäger.
 • Samfunnsveven skolevalg.
 • Rundkjøring spania.
 • Spesialister i allmennmedisin.
 • Tumblr sprüche glücklich verliebt.
 • Yamaha motor europe nv filial norge.
 • Diversion para niños en torreon.
 • Dokumentation nach icf.
 • Saalekreis reiseziele.
 • Etter dansen.
 • Flytende plaster katt.
 • Balkong på engelsk.
 • Dysfemisme eksempel.
 • Thule chariot sport 1.
 • Vw karmann ghia for sale europe.
 • Hoften svikter.
 • Bansin aktuell.
 • Får ikke opp meldinger på messenger.
 • Togetic type.
 • Kuldebro løsninger.
 • Isskogelbahn gerlos öffnungszeiten winter.