Home

Bevilgningsreglementet § 3

Bevilgningsreglementet - Lovdat

Bevilgningsreglementet. Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 2) § 1. Virkeområde § 2. Unntak fra bestemmelsene i bevilgningsreglementet . Kapittel 2. Grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet (§§ 3 - 7) § 3. Hvilke utgifter og inntekter statsbudsjettet skal inneholde § 4. Statsbudsjettets inndeling § 5. Bevilgningsvedtak § 6 Bevilgningsreglementet; Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 2) § 1. Virkeområde § 2. Unntak fra bestemmelsene i bevilgningsreglementet ; Kapittel 2. Grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet (§§ 3 - 7) § 3. Hvilke utgifter og inntekter statsbudsjettet skal inneholde § 4. Statsbudsjettets inndeling § 5. Bevilgningsvedtak § 6 Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet trådte i kraft 1. januar 2006, og avløser gjeldende reglement av 19... § 2 Unntak fra bestemmelsene i bevilgningsreglementet Unntak fra bestemmelsene i bevilgningsreglementet i enkeltsaker krever uttrykkelig vedtak av Stortinget. Kapittel 2 Grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet § 3 Hvilke utgifter og inntekter statsbudsjettet skal inneholde Budsjettet vedtas for kalenderåret Hovedregelen i bevilgningsreglementet § 3 fjerde ledd første setning er at utgifter skal føres brutto i budsjett og bevilgningsregnskap. Samme ledd annen setning gir imidlertid Kongen fullmakt til å gi bestemmelser om nettoføring i forbindelse med utskifting av utstyr

NOU 2015: 14 - regjeringen

Bevilgningsreglementet 53 Kapittel 3 Kongens forslag til statsbudsjett § 8. Frister for Kongens forslag til statsbudsjett Kongens forslag til budsjett for neste budsjettår skal legges fram for Stortinget innen seks dager etter Stortingets åpning. De tilhørende vedlegg med nærmere redegjørelse for budsjettforslaget skal legges fram samtidig Departementet og underliggende virksomheter skal utarbeide budsjettforslag til Stortinget i samsvar med prinsippene fastsatt i bevilgningsreglementet § 3-§ 9, jf. reglement for økonomistyring i staten § 5. Budsjettforslaget skal følge statens kontoplan med inndeling i kapitler og poster, jf. Finansdepartementets rundskriv R-101 § 3. Fastsettelse av utfyllende regler og adgang til å gjøre unntak. Finansdepartementet fastsetter bestemmelser om økonomistyring i staten for gjennomføring av dette reglementet. Reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten betegnes heretter som «reglementet» og «bestemmelsene» 3.2 Bevilgningsreglementet § 8 Frister for Kongens forslag til statsbudsjett 81 3.2.1aragrafens ordlyd P 81 3.2.2 Kommentarer til § 8 82 3.2.2.1 § 8 første ledd - frist for å fremme Prop. 1 S 82 3.2.2.2 § 8 annet ledd - frist for å fremme tilleggsnummer til Prop. 1 S 8 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet (erstatter tidligere rundskriv, bl.a. R-19/93. 11.04.2003. Erstattet av R-110 av 5.12.2005. R-3/03. Statsbudsjettet 2004 - retningslinjer for det videre budsjettarbeidet våren 2003. 19.03.2003. Årlig. R-2/03. Statsbudsjettet 2003 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2003. 24.02.

Bevilgningsreglementet - Kapittel 3

Stortingets bevilgningsreglement (eller bevilgningsreglementet) er generelle regler som gjelder for statsbudsjettet og statsregnskapet medregnet folketrygden.. Reglene må forstås som premisser (eller forarbeider) til de årlige bevilgningsvedtakene, jf. Grunnloven § 75 bokstav d, som sier at Det tilkommer Stortinget å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter § 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover § 4-4. Unntak for nødvendige sikringstiltak etter akutte hendelser Kapittel 5 Søknad og dokumentasjon Innledning § 5-1. Generelle krav til søknad, erklæring om ansvarsrett. Etter bevilgningsreglementet § 3 tredje ledd skal utgifter og inntekter tas med i budsjettet for det året de antas å bli kontant betalt. Det samme prinsippet skal legges til grunn ved avleggelse av bevilgningsregnskapet (se § 13 annet ledd i bevilgningsreglementet og punkt 3.5.1 og 3.5.2 i bestemmelsene)

Uttalelsen gjelder om det er adgang til å foreta forskuddsbetaling innenfor et budsjettår. Den henviser til bestemmelsene punkt 2.5.2.1 og 3.7.3.1, samt bevilgningsreglementet § 3) S. nr. 187 (2004-2005) om bevilgningsreglementet, «3.2.4 Merknader til § 5 Bevilgningsvedtak» og «3.2.4.2 Komiteens merknader». Faglige krav i etterlevelsesrevisjon ISSAI 4000/110: Revisor skal i forkant av revisjonen identifisere relevante revisjonskriterier som skal dann Statens bevilgningsreglement er et reglement for Statens budsjettering gjennom statsbudsjettet samt for statsregnskapet innkludert folketrygden. Reglementet ble opprinnelig vedtatt av Stortinget den 19. november 1959 og har blitt endret en rekke ganger siden da. Dagens bevilgningsreglement trådte i kraft den 1. januar 2006 og erstattet det tidligere reglementet av 19. november 1959 2.3 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Hovedregelen i bevilgningsreglementet § 6 første ledd første setning er at staten bare kan pådras forpliktelser som først skal dekkes etter utløpet av budsjettåret når Stortinget har gitt særlig samtykke til dette

Bevilgningsreglementet - regjeringen

Bevilgning, avgjørelse om å anvende pengemidler til å dekke bestemte utgifter. Retten til å fatte offentlige bevilgningsvedtak er som regel lagt til folkevalgte organer. I staten er det Stortinget (Grunnlovens § 75), i kommunen kommunestyret og i fylkeskommunen fylkestinget. Stortinget har et eget bevilgningsreglement som gir regler for oppstilling av statsbudsjettet, fastsatt ved. bevilgningsreglementet. 3Jf. kgl. res. av 22. november 1985 om fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. § 10. 4Endret ved kgl. res. av 2. april 1993 Salg skal som regel foretas etter offentlig kunngjøring, eller ved frivillig auksjon, jf. lov om frivillige auksjoner av 14. august 1918 nr. 3 Statsregnskapet - Meld. St. 3 Sendes til Stortinget innen 1. mai hvert år Skal inneholde et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap jf. bevilgningsreglementet § 13 Departementene skal bekrefte egne regnskapstall jf. bestemmelsene punkt 3. 3.1.3.1 SAMMENDRAG Forslaget lyder: § 2 Unntak fra bestemmelsene i bevilgnings-reglementet Unntak fra bestemmelsene i bevilgningsreglementet i enkeltsaker krever uttrykkelig vedtak av Stortinget. Bestemmelsen svarer til gjeldende § 1 annet punk-tum, med visse språklige endringer. Bevilgningsreglementet er fastsatt av Stortinget ved plenarvedtak

Bevilgningsreglementet § 3 og R-110 pkt. 2.2. Barneombudet gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler. - Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende betingelser, jf. Bevilgningsreglementet § 6 og R-110 pkt. 2.3 Økonomiregelverket for staten er interne, overordnede regler for hvordan statens økonomiske virksomhet skal innrettes.. På øverste nivå i økonomiregelverket er Reglement for økonomistyring i staten («reglementet»), fastsatt av Kongen i statsråd i 2003. Finansdepartementet har, jf. reglementet § 3, fastsatt utfyllende regler i Bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene. Bevilgningsreglementet § 3. Likestillings- og diskrimineringsnemnda gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler. - Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 gis departementene fullmak

Bestemmelser om økonomistyring i staten - 3

Bevilgningsreglementet § 3. Diskrimineringsnemnda gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler. Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende betingelser, jf. R- 110 pkt. 2.3 Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 kan fravike Bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2009 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) og B.innst. S. nr. 8 (2008-2009). Stortingsvedtaket innebærer at i tillegg til bevilgning over 50-post, ka

Endringer i kapittel 3: jf. bevilgningsreglementet § 2. Dette kan for eksempel gjelde enkelte utbetalinger knyttet til utlegg og utgiftsdeling som i dag føres som fordring knyttet mot mellomværendet med statskassen, og der tilhørende refusjon føres mot fordringen 1.3.3.Fullmakt til å inngå leieavtaler utover budsjettåret Kunnskapsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler, jf. departementets brev 26. mars 2001. Det er en forutsetning for bruk av fullmakten at kostnadene dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå for hele avtaleperioden Endringer i kapittel 3: Regulering av mellomværendet med statskassen. De nye retningslinjene for mellomværendet med statskassen innebærer en tydelig regulering av hva som skal inngå i mellomværendet. Dette har tidligere ikke vært tydelig regulert, verken i Stortingets bevilgningsreglement eller i økonomiregelverket 3. Søknaden skal inneholde Søkerens mål med tilskuddet bevilgningsreglementet § 10, annet ledd. Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen. Tilskuddsm ottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjør

Stortingets bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12 3. ledd. Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan direktoratet holde tilbake tilskudd. Ved feil i utregningen kan det foretas avregning i påfølgende tilskudd Statens bevilgningsreglement er et reglement for Statens budsjettering gjennom Statsbudsjettet samt for statsregnskapet innkludert folketrygden. Reglementet ble opprinnelig vedtatt av Stortinget den 19. november 1959 og har blitt endret en rekke gang siden da, senest den 26. mai 2005. Dagens bevilgningsreglement trådte i kraft den 1. januar 2006 og erstattet det tidligere reglementet av 19.

Bevilgningsreglementet § 5.3 og R—110 pkt. 2.5. - Overskridelse mot innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår, jf. Bevilgningsreglementet § 11 og R—110 pkt. 2.6.-Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. Bevilgningsreglementet § 11 og R—110 pkt. 2.4 Bevilgningsreglementet. Som påpekt ovenfor har Stortinget etter Grunnlovens § 75 ansvaret for statsfinansene. Dette betyr at Grunnloven gir Stortinget myndighet til å fatte vedtak om statens utgifter og inntekter, men den gir ingen særskilte bestemmelser om hvordan staten skal innrette sitt arbeid med budsjett og regnskap Bruk av gjeldsbrev Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i sammenheng med overføring av midler til den brasilianske utviklingsbanken for klima- og skogsatsingen i Brasil 3 GENERELLE VILKÅR I HENHOLD TIL LOV OG AVTALER Arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 1 til 13, kapittel 18, og § 19-1 om blant annet arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, krav til arbeidsmiljø, kontrolltiltak i virksomheten, arbeidstid, vern mot diskriminering, straff ved overtredelse av lovens bestemmelser mv 3. TILDELING AV BEVI3. TILDELING AV BEVILGNING LGNINGLGNING I henhold til Stortingets vedtak av 12.12. 2007 er det vedtatt følgende bevilgning for 2008: økonomisk i samsvar med Bevilgningsreglementet og forutsetningene i Stortingsvedtaket, herunder ansvar for å føre kontroll med at bevilgningen ikke overskrides

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 kan fravike Bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten. 2017-201 3. Prioriterte tiltak og bestillinger i 2020..2 4. Andre forutsetninger og krav Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på 3 Finansiell revisjon - hovedfunn 36 3.1 Resultatet av den finansielle revisjonen 36 4 Saksforhold 37 4.1 Sikring mot dataangrep i arbeids- og velferdsetaten 37 4.2 Anskaffelser av hjelpemidler i arbeids- og velferdsetaten 41 4.3 Uførereformen fra 2015 44 4.4 Styringssystem for informasjonssikkerhet i Arbeidstilsynet 5 bevilgningsreglementet Det vises til veilederen i statlig budsjettarbeid der bl.a. bruk av unntaksbestemmelser i (budsjettfullmakter) er omtalt. Paragrafene i parentes i punktene under refererer til paragrafene i bevilgningsreglementet. følgende 7.4.1. Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (§ 3, 4. ledd, 2. setning

Reglement for økonomistyring i staten - Lovdat

3. Økonomiforvaltning ved UiB Skal gi en oversikt over rammene for UiBs økonomiforvaltning 4. Økonomikurs ved UiB • Bevilgningsreglementet inneholder Stortingets bestemmelser om - Statsbudsjett - Statsregnskapet • Viktige prinsipper er nedfelt i bevilgningsreglementet Del 3 Personal og HMS; Del 4 Økonomi, eiendom og IKT; 4.1 Økonomiforvaltning; 4.1.1 Økonomiforvaltning generelt; Reglement for økonomistyring i staten; Bestemmelser om økonomistyring i staten; Bevilgningsreglementet; Veileder i statlig budsjettarbeid; Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet; Hovedregler for økonomiforvaltningen ved. Flere tusen fagartikler, artikkelserier og e-bøker du kan lese online eller laste ned. Den enkleste måten å lære og holde seg oppdatert på 3 forventes at egeninnsatsen øker i løpet av tilskuddsperioden Tillegg og presiseringer: Alle som skal jobbe i Rask psykisk helsehjelp må gjennomføre videreutdanning i kognitiv terapi. Videreutdanningen gjennomføres i løpet av første driftsår, og består av 13 samlinger på 2-3 dager

Oversikt over Finansdepartementets rundskriv - regjeringen

Faget bygger på emner i regnskap, bedriftsøkonomi, investering og finansiering og økonomisk styring fra 1. og 2. år. I 3. året har faget sammenheng med Revisjon, spesielt den delen som behandler offentlig revisjon Stortingets bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12 3. ledd. • Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan direktoratet holde tilbake tilskudd. Ved feil i utregningen kan det foretas avregning i påfølgende tilskudd. Når tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for. sentrale budsjettbestemmelser, herunder statsbudsjettet, bevilgningsreglementet og fullmakter. sentrale regnskapsbestemmelsene, herunder statsregnskapet, periodisert regnskap og økonomiregelverket. Det er ett arbeidskrav på inntil 10 sider som skal løses i grupper med 2-3 personer

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Obligatorisk emne i bachelorstudiet i revisjonsfag. Obligatorisk emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med 3. års profilering i Regnskapsfag, men kan kun tas sammen med SFB14304 Videregående regnskap med teori og regnskapsorganisasjon (15 studiepoeng) 4 3. Statpeds mål og særskilte aktiviteter i 2020 Dette kapitlet gir mål for Statpeds virksomhet, styringsparametere og særskilte aktiviteter for 2020.2 Målene for 2020 er de som ligger i Prop. 1 S for 2020 3.1.2 på styrets vegne ha overordnet ansvar for ledelse av høyskolens virksomhet og føre tilsyn med den (uhl § 10-1 a) 3.1.3 ha rett til å møte i alle institusjonens styrer, råd og utvalg (uhl § 10-1 a) 3.1.4 være institusjonens rettslige representant og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennhete bachelorstudiet i regnskap, 3. studieår. Absolutte forkunnskaper. Alle emner i studiets første studieår må være bestått for å kunne starte på dette emnet. • kjenner til bevilgningsreglementet og økonomiregelverket i staten • kjenner til regnskapsstandarder i kommune og stat • kan gjøre en regnskapsanalyse i kommuner og stat Strafferett (3) Svalbard (336) Traktater (3) Utenrikshandel (335) Utenrikssaker (353) Utviklingssamarbeid (345) Økonomisk samarbeid (348) Merinntektsfullmakt Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 2017-2018. Valutatap (disagio)/Valutagevinst (agio) Stortinget samtykker i at.

Stortingets bevilgningsreglement - Jusleksikon

 1. 3 Krav til sentrene For å komme inn under tilskuddsordningen må senteret ha eget organisasjonsnummer, egne ansatte og være drevet med eget budsjett og regnskap. Hvert senter skal ha en vertskommune. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd
 2. Svar på spm. 423 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 13. okt 2010 Vedr. redusert krav til permitteringsgrad for rett til dagpenge
 3. Holder de ord gjør det enkelt å sjekke hva som har blitt gjort og lovet i norsk politikk

3 Dersom det søkes om eller er tildelt støtte til prosjektet gjennom andre offentlige tilskuddsordninger, må dette oppgis. jfr. bevilgningsreglementet § 10 og riksrevisjonsloven § 12. Dersom det gis ufullstendige eller ikke korrekte opplysninger i forbindelse med søkna 2.1.3 Budsjettfullmakter Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Norsk kulturråd må søke Kulturdepartementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle: - Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til det neste, jf. Bevilgningsreglementet Regelverk for Stortingets eksterne organer og Bevilgningsreglementet : ajourført pr. 1. januar 2012. ISBN 9788281960558 , 2012 . Ingen annonser Kjøp Selg. Den eksterne revisor. ISBN 9788205476264 , 2015 , Bror Petter Gulden . Fra 199,-Kjøp Selg. PR og strategisk. Bevilgningsreglementet § 11fierdeledd nr. 3 og Finansdepartementets rundskriv R-110/2013, pkt 2.6.Overskridelsen må benyttes til investeringsformål som innkjøpav utstyr eller bygningsmessige arbeid. Innsparingen må utgjøre minst en tredel av overskridelsen ved utgangen iførste påfølgende og minst to tredeler avoverskridelse

§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom - Direktoratet for ..

 1. § 3-30 fjerde og femte ledd - Elektroniske tjenester § 3-31 Dispensasjon Forarbeider og forskrifter Skattedirektoratet har i brev av 24. februar 1995 til Riksrevisjonen samtykket i at statsinstitusjoner som iht. bevilgningsreglementet fører regnskap etter kontantprinsippet,.
 2. Bevilgningsreglementet § 11 og Finansdepartementets rundskriv R-110 pkt. 2.5. Det vises for øvrig til departementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for utdypende omtale av fullmakter på økonomi- og personalområdet. 3. Andre forutsetninger 3.1 Fellesføringer 201
 3. Side 3 av 3 Vår referanse 2013/25603-4 Med hilsen HUSBANKEN er Ove J sen Avdelings irektør Randi Selseth Aksept av vilkår for investeringstilskudd til Brannteknisk oppgradering Verdal bo-og helsetun Verdal kommune aksepterer med dette vilkårene gitt i tilsagnsbrevet datert 05.12.13. (Sted) (Dato).Q9P.Lko '<, L r sk 1k ord er) (Gjentas med.

3.5 VIDEREDELEGERING AV FULLMAKTER DELEGERT FRA KONGEN OG FINANSDEPARTEMENTET bl.a. Bevilgningsreglementet, veilederen i statlig budsjettarbeid, Reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser og Virksomhets- og økonomiinstruks for Statens lånekass innen 3 mnd. påfølgende år. Regnskapsmateriale skal etter pålegg fra Riksrevisjonen oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt. For l henhold til § 17 i Bevilgningsreglementet tas forbehold om adgang for Riksrevisjonen til.

Tolkningsuttalelse om barteravtaler og regnskapsføring i

 1. Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. 3.1.1. Det bes om særskilt rapportering om utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet
 2. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale miljøfasiliteten og Det felles fond for råvarer
 3. bevilgningsreglementet; barnevernskonvensjonen; Men når forleddet er et egennavn, skal forbokstaven være stor: Bernkonvensjonen; Svalbardtraktaten; Merk også at Grunnloven skrives med stor forbokstav. Tittel; Alle lover har en lang, offisiell tittel
 4. 1 Bevilgningsreglementet, vedtatt av Stortinget 26. mai 2005 . Landbruksdirektoratet Side: 3 av 3 er nærmere beskrevet i kap. 6 i veileder fra Finansdepartementet Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten. Landbruksdirektoratet har bestemt at stimuleringstilskuddet skal fordeles på følgend
 5. 3. MÅLBILDE OG INDIKATORER.. 2 4. PRIORITERTE TILTAK OG BESTILLINGER I 2020 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på

Bevilgningsreglementet og Reglement for statlig økonomistyring. Statlig regnskapsorganisering, konsernkontoordningen. Undervisnings- og læringsformer Forelesninger, oppgaver og gruppearbeid Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen Fremmøteplikt (80%). SFB14304 Videregående regnskap med teori og. 3 SPESIELLE VILKÅR Funksjonsassistenten skal primært være ansatt hos arbeidstakerens arbeidsgiver eller ansettes av Bevilgningsreglementet av 19.11.1959 § 17). 6 ANDRE OPPLYSNINGER Eventuelt for mye utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Misbruk av tiltaksmidler kan medføre straffeansvar etter § 270 eller § 271 A i straffeloven,. Bevilgningsreglementet. Bevilgningsreglementet inneholder Stortingets bestemmelser om. Statsbudsjett. Statsregnskapet. Viktige prinsipper er nedfelt i bevilgningsreglementet. Ettårsprinsippet. Staten vedtar budsjett for ett år av gangen. Budsjettet er en ramme for hva en kan bruke i budsjettåret

Tolkningsuttalelse om forskuddsbetaling innenfor et

Bevilgningsreglementet § 5.3 og R-110 pkt. 2.5. - Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf. Bevilgningsregle-mentet§ ll og R-110 pkt. 2.6. - Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. Bevilgningsregle- mentet § 11 og. 3 Fontenehus som har vært i drift i tre år) Andel av gjennomsnittlig daglig oppmøtte som har startet i ordinær jobb de siste 12 jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd. Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen Bevilgningsreglementet. Innstilling fra Budsjett- og regnskapsutvalget 1949 om endring i bevilgningsreglementet. — Beregning av kapitalen i statens bedrifter. Utvalget nedsatt ved kongelig resolusjon av 4. mars 1949. (Formann: Stortingspresident Johan Wiik.) (Trykt i St. prp. nr. 69 for 1950, side 3—12.) Endring i bevilgningsreglementet

Statens bevilgningsreglement - Wikipedi

1) Kontantprinsippet (§3, tredje ledd i bevilgningsreglementet): Utgifter og inntekter skal tas med i budsjettet for det året de antas å bli kontant betalt. Kontantprinsippet avviker fra regnskapsprinsippet som er vanlig i privat virksomhet Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det gir Regjeringen og etatene i staten fullmakt til å bruke penger, og fastsetter retningslinjene for pengebruken. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter og anslår hvor store inntekter dette totalt sett vil gi (skatte- og avgiftsprovenyet)

Delegering av fullmakter til departementene i henhold til

 1. 3. Søknaden skal inneholde ☒ Søkerens mål med tilskuddet ☒ Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd. Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen
 2. Bevilgningsreglementet § 17. Avslagsbrev skal inneholde begrunnelse for avslaget. 9. REGISTRERING OG UTBETALING Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskuddet skal foretas i henhold til instruks for Side 3 . 10. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER Tilskuddsmottakere skal sende inn årsrapport og årsregnskap
 3. 3. Mål og indikatorer.....2 4. Prioriterte tiltak og bestillinger i 2019 Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på
 4. 2.3. Budsjettfullmakter Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Lotteri- og stiftelsestilsynet må søke Kulturdepartementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle: - Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet §
 5. 3.3 Kommuner som ble slått sammen fra 1.1.2020, og som består av en eller flere kommuner bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. Dersom det gis ufullstendige eller ikke korrekte opplysninger i forbindelse med søknad o

Lover og regelverk for tilskudd - DF

Av 196 søknader fra skoleiere var det 51 søknader om som ble innvilget i 2020. Totalt deles det ut 20.004.950 kroner i 2020 gjennom Den teknologiske skolesekken for programmering Det finnes ingen samlet oversikt over bevilgninger hvor hele eller deler av beløpet benyttes til kjøp av varer eller tjenester i utlandet, og det er heller ikke et krav i bevilgningsreglementet eller økonomireglementet om slik oversikt 3. Hovemål og indikatorer.....2 4. Prioriterte tiltak og bestillinger i 2020 Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på 3 Innledning Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen «Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse». 1 Mål forutsetningen, jfr. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og Lov om Riksrevisjonen § 12 3. Innhente erfaringer fra andre sammenlignbare virksomheter 4. Vurdere behovet for endringer i finansieringssystemet - herunder behovet for rammebevilgninger eller flerårige budsjetter - samt redegjøre for fordelene ved overgang til prosjekt- eller rammebevilgninger. 1.3 Metode og tilnærmin

3.2 Økonomiske rammer til Statped Alle beløp som gjelder tildelinger i dette kapitlet er oppgitt i 1 000 kroner. Tabell 3-1 Statpeds tildeling over kapittel 230 for 2017 Kap. 230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem Post Betegnelse Tildeling 2017 01 Driftsutgifter 662 173 21 Spesielle driftsutgifter 45 44 3.2. Digitalisering av historiske lyd- og bildeopptak Nasjonalbiblioteket skal benytte kr 10 000 000 av den tildelte rammen til arbeidet med å digitalisere verneverdig film og lydfestinger i arkiver og museer. 3.3. Samarbeid med Arkivverket Kulturdepartementet forutsetter at de to virksomhetene samarbeider om gjensidig utnyttels 1.5.3 Kontroll og oppfølgning Sametinget kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. Sametinget kan be om ytterlige opplysninger som søker er pliktet til å gi. Dette gjelde

Video: Om statsregnskapet Statsregnskape

Kurset ble undervist siste gang ved BI Nettstudier våren 2014. Iht. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 2. juli 2012, § 5.Ikrafttredelse og overgangsregler, kan studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, å avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017 3.4 Utbetaling. Midlene utbetales til Unit i en rate. 3.5 Kontroll. Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. 3.6 Fullmakte Photos, videos, and other materials. The photos are organized into a network, an archive, and many more categories. The site is also not intended to be a museum, but rather a place where photos can be viewed, grouped, commented upon, analyzed, and interpreted for those interested in the photographs Studentene skal kjenne til og forstå offentlige styringssystemer og offentlig budsjettarbeid, slik at de skal kunne sette opp regnskap og budsjetter i offentlig sektor, og foreta enkle analyser 3. private barnevernsinstitusjoner 4. statlige barnevernsinstitusjoner Søkere til følgende studier vil bli prioritert: • Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RBKU Nord forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd

I samsvar med Bevilgningsreglementet § 7 gis følgende oversikt over poster utenom postgruppe 30 - 49 som har stikkordet «kan overføres» knyttet til seg (poster med overførbare bevilgninger fra en budsjettermin til neste - beløp i mill. kroner): (i mill. kr) Kap. Betegnelse. Overført til 2004 3. Revider dokumentasjon på styringssystemet for informasjonssikkerhet etter ISO 27001. 3. kvartal 2019 4. Nye nettløsninger og automater som retter seg mot allmennheten skal utvikles med tanke på universell utforming. Eksisterende IT-løsninger skal være universelt utformet innen 1.1.2021. Rapporter på status i arbeidet. Årsrapport 5 Kurset avsluttes med en tre (3) timers individuell skriftlig eksamen Eksamenskode(r) REV 36021 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor, 5 studiepoeng. Hjelpemidler til eksamen Alle hjelpemidler inkludert BI-godkjent eksamenskalkulator

 • Ødelagt varmepumpe forsikring.
 • Cottage cheese i ovn.
 • Nya nissan leaf pris.
 • Karlsruher hütte.
 • Open source.
 • Nachrichten wuppertal cronenberg.
 • Tagesspiegel politische ausrichtung.
 • Meny sandefjord åpningstider.
 • Ulvøya selskapslokale.
 • Nätdejting bästa.
 • Frankenpost kulmbach.
 • Seminyak map.
 • Høy urinsyre i blodet.
 • Største elg skutt i sverige.
 • Friends justin bieber lyrics.
 • Nederlands laveste punkt.
 • Garderobe mit sitzbank selber bauen.
 • Kjøpe korkplater.
 • Fiks api.
 • Seminyak map.
 • Hvor mange prosent tar høyere utdanning i norge.
 • Bilmesse sotra 2017.
 • Montering av laftepanel.
 • Anna wassiljewna chapman igor prokopenko.
 • Aleris majorstuen.
 • Lage ringetoner iphone.
 • Party stralsund.
 • Madla helsestasjon.
 • Förlossningsskador i underlivet.
 • Krumning og vendepunkt.
 • Spoton meny.
 • Hno klinik tübingen parken.
 • Innherred renovasjon malvik.
 • 3d tapet.
 • Falt og slo kneet.
 • Kalving ku.
 • Kjente kvinner i middelalderen.
 • Bruktbutikk oslo sentrum.
 • Bauhaus kompressor.
 • Plz bittenfeld.
 • Herbstfest saalfeld 2017.