Home

Konsekvenser av ytringsfrihet

Misbruk av ytringsfriheten. av Linn-Anita Rustad. Det er et paradoks at nettroll kan gjemme seg bak ytringsfriheten mens de aktivt innskrenker andres reelle ytringsfrihet. Igjen er det mange som ikke tør å ytre seg i det offentlig rom av frykt for personlige konsekvenser Konsekvenser for samfunnet. Når hatefulle ytringer bidrar til å begrense den opplevde ytringsfriheten i samfunnet, er det problematisk for demokratiet. Et levende demokrati trenger et mangfold av stemmer. Hatefulle ytringer kan skape generell frykt og usikkerhet knyttet til deltakelse på viktige arenaer i samfunnet En av forklaringene er at pandemien skyldes stråling fra mobilnettverket 5G. Det har ført til at flere mobilmaster med 5G-utstyr har blitt satt fyr på i Storbritannia. Dette er eksempler på hvilke katastrofale konsekvenser falske nyheter kan få. Heldigvis er de fleste av oss i stand til å skille mellom ekte og falske nyheter Ytringsfrihet er et viktig prinsipp uavhengig av konsekvenser, men hvis vi først skal trekke inn konsekvenser, styrker de prinsippet langt mer enn de svekker det. Det er en misforståelse at en ikke kan begrunne ytringsfriheten både konsekvensialistisk og prinsipielt

Konsekvenser for demokratiet. Både utstøting og selvsensur er trusler mot den demokratiske offentligheten som ytringsfriheten er ment å verne. Våre studier viser at det ikke bare er de ekstreme ytringene, eller holdninger i ytterkantene av det politiske spekteret, som er problemet Norsk offentlighet renner over av forkjempere for ytringsfriheten, Men én minoritet opplever ikke bare negative holdninger, men også rent fysiske begrensninger, som har alvorlige konsekvenser for deres ytringsfrihet. Noen av innbyggerne blir skremmende ofte glemt - eller nedprioritert

Ansattes ytringsfrihet kan også bidra til å motvirke og avdekke ulovlige eller kritikkverdige forhold. Når lovligheten av en ansatts ytring skal vurderes, må hensynene bak lojalitetsplikten i det konkrete tilfellet veies mot hensynene bak ytringsfriheten, i tråd med Grl. § 100 annet og tredje ledd og EMK artikkel 10 nr. 2 Dette er noen av dem: Hva skjer når din ytringsfrihet gjør at mine menneskerettigheter begrenses? Den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen holder torgmøte i Fredrikstad i oktober 2018. Slike markeringer skaper debatt om hvor grensene for ytringsfriheten skal gå Selv om definisjonen av kritikkverdige forhold favner bredt, er det en del forhold som ikke automatisk faller inn under varslingsreglene. Ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakerens eget arbeidsforhold, regnes ikke som varsling med mindre det er omfattet av arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) Ytringsfriheten er truet av det stadig voksende menneskerettighetsvernet som forskjellige grupper får gjennom utviklingen av den kollektive retten til ikke å bli fornærmet

Misbruk av ytringsfriheten truer demokratie

Ytringsfrihet er en fundamental del av demokratiet, men den er ikke absolutt. Det innebærer ikke at alle kan ytre hva som helst om hvem som helst uten at det kan få rettslige konsekvenser. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnloven. Vi har også ratifisert den europeiske menneskerettskonvensjonen,. En lege kan som enhver annen samfunnsborger benytte sin ytringsfrihet til offentlig å ta opp utilfredsstillende forhold i helsesektoren, for eksempel konsekvenser av budsjettvedtak og innsparingstiltak, men visse begrensninger følger av den lojalitetsplikt som ethvert arbeidsforhold innebærer Klimarealistene fikk ikke mer ytringsfrihet av dette, de fikk bare mer rekkevidde med sitt budskap. Dersom Dagsavisen tror at de har kjempet en kamp for ytringsfriheten gjennom å trykke denne annonsen, så kan jeg forsikre om at lovene rundt hva som er greit å ytre eller ikke, neppe ble påvirket av denne heltedåden

Konsekvenser av hatytringer - Bufdi

I en undersøkelse gjennomført av Amnesty International i Norge kommer det frem at 2 av 3 kvinnelige politikere har opplevd netthets. I befolkningen generelt har mer enn 1 av 10 kvinner blitt trakassert på nett Kapittel 21. Vern av informasjon og informasjonsutveksling. § 203. Uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv. Den som med forsett om tap for den berettigete, eller vinning for seg selv eller en annen, fremstiller, innfører, distribuerer, selger, markedsfører, leier ut eller på annen måte utbrer, besitter, installerer, bruker, vedlikeholder eller skifter ut dekodingsinnretning, og ved.

Medie- og informasjonskunnskap - Konsekvenser av falske

 1. Jeg skal ikke engang gå inn på hva jeg selv har måttet gjennomleve av konsekvenser, bare fordi jeg har ytret «feil» meninger. Men dette er et tema til en annen gang. I et samfunn som påberoper seg å ha ytringsfrihet, så fremstår Norge som temmelig autoritært i forhold til det glansbildet som males opp i både Grunnloven og i mediene
 2. Utsagnet er et slag mot ­ytringsfriheten. til toppen; Motta vårt nyhetsbrev Motta vårt nyhetsbrev Les Vårt Land i 10 uker for 10 kroner. Et av de mer oppsiktsvekkende punktene er det mektige nettverkets reaksjoner på Oslo-biskopen Kari Veitebergs uttalelser på Facebook om teaterstykket. «Må få konsekvenser
 3. Både statssekretærer og biskoper har ytringsfrihet. At en statssekretær mener at «dette MÅ få konsekvenser» er en helt annet sak. Det er dessverre ikke et enkeltstående eksempel på at sentrale politikere i Frp mener at andres bruk av ytringsfriheten må føre til en eller annen konsekvens
 4. ar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne

Stærk, Bjørn: Ytringsfrihet - Civit

SVAR: Hei Det er ikke mulig å si nøyaktig hva slags konsekvenser dette kan få for deg. Når politiet får anmeldelsen, vil de vurdere om de skal etterforske eller henlegge saken. Hvis de henl.. I en ny undersøkelse med svar fra over 200 lærere, svarer hver tredje at de i ganske eller svært stor grad er redde for konsekvenser av å vise Muhammed-karikaturer i undervisningen. Bakgrunnen for undersøkelsen var lærerdrapet i Frankrike og hva slags grenser lærere opplever å ha for hvilke temaer og metoder de kan ta i bruk i undervisning om ytringsfrihet Vi lever i en brytningstid der menneskeheten står overfor store eksistensielle problemer - klimaproblemer, fattigdom og migrasjon, svekkelse av demokratiske styresett, konsekvenser av pandemier, osv. Listen er lang. Men det er essensielt at det legges færrest mulig restriksjoner på ytringsfriheten i denne diskusjonen

Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge

Replikk Ytringsfrihet og ansvar - Nationen

forelesning 24.09.2018 ytringsfrihet vi ha ytringsfrihet, og hvilke begrensninger ytringsfriheten fall være underlagt? hvorvidt, og hvor stor grad, vi ha Ytringsfrihet er en fundamental rettighet som er nedfelt i Grunnloven § 100 og i de internasjonale menneskerettigheter. Ansattes ytringsfrihet er et aspekt av denne alminnelige ytringsfriheten. Et ansettelsesforhold reiser imidlertid særlige ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver - innenfor visse rammer - har krav på den ansattes lojalitet

Ordet ytringsfrihet er et honnørord som brukes mye i debatter, ofte av alle mulige slags fløyer. Men hva innebærer egentlig ytringsfrihet? Og ikke minst: Hva innebærer IKKE nødvendigvis. - Politiet kan ikke operere med sensur av ytringer fordi man frykter at noen som ikke liker ytringen vil reagere voldelig. Da dikterer jo de kriminelle rammene for ytringsfrihet i Norge Den er ikke truet med hensyn til å kritisere, gjøre narr av eller håne muslimer. Uansett hvor simpelt mitt angrep er, skulle noen ta det i forsvar av hensyn til ytringsfriheten. Men så snart jeg ønsker å kritisere, så tvil om eller forkaste et angrep på islam, vil de samme menneskene si at jeg truer ytringsfriheten, siden den gir og bør gi anledning til å gå løs på islam

Råttent dansegulv for ytringsfriheten - Agenda Magasi

 1. Konsekvenser av offentliggjøring/ utgivelse Lånereglene aktualiseres Vernetiden for anonyme verk (§41) og frembringelser som er vernet etter § 43 starter å løpe (for andre verk er det opphavsmannens død som er utgangspunkt) Betydning for om åndsverkloven skal anvendes på utenlandske verk (§ 57 første ledd (b)) Åndsverkloven § 8 § 8 Et åndsverk er offentliggjort når det med.
 2. Når de ansatte bekymrer seg for ubehagelige konsekvenser av å ytre seg, er dette egnet til å begrense ytringsfriheten. Dette kan igjen føre til mangel på åpen og fri diskusjon om viktige faglige spørsmål, noe som igjen kan svekke kvaliteten i det arbeidet som skal gjøres
 3. ytringsfrihet skal fastlegges når ytringer fremsettes i medier. Spørsmålet er viktig fordi slike en overtredelse av arbeidsrettslige forpliktelser kan få alvorlige konsekvenser for ansatte. Videre er arbeidsgiver forhindret fra å gripe inn mot ytringer som er vernet av ytringsfriheten

Regulering av ansattes ytringsfrihet - Sivilombudsmanne

YTRINGSFRIHETEN. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en av de grunnleggende menneskerettighetene, nemlig ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet også i arbeidslivet. Grunnloven har bestemmelser om ytringsfrihet (§ 100), og det samme har Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 10 Mindretallet (Frp) i komiteen var urolig over mulige konsekvenser for ytringsfriheten og bemerket blant annet følgende: « Disse medlemmer er bekymret over at det de senere tiår har vært en utvikling som tyder på en rettspraksis der terskelen for å straffeforfølge ytringer etter straffeloven § 185 har blitt stadig lavere, og at ytringsfriheten således står svakere En av verdens fremste psykologiprofessorer vitnet for feil mann. Det fikk konsekvenser. Fortviler over at internasjonale forskere fortsatt nektes innreise til Norge; Hun jobbet 200 timer overtid da Oslomet stengte ned. Det er det ikke sikkert hun får betalt for I denne utgaven av Apollon har vi sett hvordan ytringsfriheten utviklet seg, ble praktisert og utfordret fra den først kom inn i det norske lovverket i 1814. I denne avsluttende artikkelen ser vi på hvordan det i dag står til med den gamle diamanten i frihetens diadem En av politiets oppgaver er å beskytte ytringsfriheten Nazistene gikk ut over tillatelsen, det bør få konsekvenser Motstandsbevegelsen vil aksjonere i Fredriksta

Hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 satte varige spor. Ytringsfrihet er viktig i mange sammenhenger, og dette ble understreket i tiden som kom. Vi skulle ha mer åpenhet, mer Presentere hovedtrekk i 1600- og 1700-tallets statstenkning og frihetsidealer og drøfte ved hjelp av tekster hvilke konsekvenser endringene fikk i Amerika. I takt med en stadig krympende verden, øker viktigheten av å bruke ytringsfriheten på en ansvarlig måte. Verden blir mindre «På ytringsfrihetens område er det særlig viktig at våre offentlige myndigheter er oppmerksomme ikke bare på de muligheter som ligger i våre nye sosialmediale offentligheter, men også på hvilke strukturelle utfordringer disse medfører.

Menneskerettigheter - F

 1. Ytringsfrihet og nazipropaganda. Men Rikadvokaten bør vurdere mulige konsekvenser av dommen og gi signaler om hvordan tilsvarende saker skal behandles av påtalemyndighetene. Dessuten må Stortinget ta tak i dette, og vurdere om lovverket må justeres. Publisert
 2. FN har omformulert ytringsfriheten slik at det nå ikke er lov til å si hva man vil om religion. Vil dette få konsekvenser for hva som er tillatt å skrive her på forumet Prisguiden; Religion, filosofi og livssyn; Logg inn . Logg inn. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange. Skjul at jeg er logget inn. Logg.
 3. ert osv.) som følger av blant annet den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), FNs.
 4. PENs skriftlige og muntlige mistenkeliggjøring av Handke og PENs argumentasjon om hvilke politiske konsekvenser en slik pris vil få, virker selvfølgelig innskrenkende på ytringsfriheten
 5. Det hadde vært klokere av utdanningsdirektør Astrid Søngnen å konsentrere innledningen for kommunepolitikerne om visjoner og konkrete tiltak for ytringsfrihet i Lektor Simon Malkenes prøvde i vinter å sette søkelys på konsekvenser av fritt skolevalg, Alle bør ta et ansvar for aktiv bruk av ytringsfriheten på en god måte
 6. st demokratiet. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnloven

Varsling - Arbeidstilsyne

 1. istisk ståsted. Søndag kveld fikk gruppens 1.700 medlemmer seg en overraskelse, da coverbildet ble skiftet ut
 2. Presidenten sier at drapet var et «islamistisk terrorangrep». Læreren hadde undervist om ytringsfrihet og vist fram Muhammed-karikaturer. Fransk politi har satt i gang en terroretterforskning etter drapet. - En av våre landsmenn ble drept i dag fordi han underviste om ytringsfrihet, friheten til å tro eller ikke tro, sa Macron
 3. Her ble prinsippene om folkestyret knesatt, USA skulle være et demokrati med folkevalgt president, det skulle være tredeling av makten, det skulle være ytringsfrihet, det skulle være grunnleggende menneskerettigheter og det skulle ikke være forskjell på folk fra fødselen av. Karakteristiske konsekvenser for US
 4. VÅR TIDS KANSKJE MEST innflytelsesrike etiske teori er konsekvensetikken, også kalt utilitarisme. Den ble først formulert i England på slutten av 1700-tallet, og ble raskt en rådende etisk tenkemåte i hele den vestlige verden. Konsekvensetikken fremholder at det er handlingers konsekvenser, og ikke hvilke hensikter som ligger til grunn for dem, som avgjør om handlingen er etisk god.

Les også: Ytringsfriheten i Norge er truet av politisk islam! Så til deg som er særlig opptatt av innvandring og konsekvenser for landet vårt. Ja - det har helt klart konsekvenser, særlig økonomisk. At du ikke er like begeistret for et fargerikt fellesskap som Abid Raja er lov Kun én av seks i Oslo bruker alltid refleks når det er mørkt. Vi må verne minoriteter fremfor å verne ekstremisters påståtte ytringsfrihet. kan det ha åpenbare konsekvenser - Hets truer ytringsfriheten. Ett prosjekt skal undersøke omfanget av hvordan lokale politikere utsettes for ulike typer hat og trusler, hvilken type hat og trusler som fremsettes, og hvilke konsekvenser dette har hatt for politikerne i det privatlivet og i det politiske liv 68 prosent av kommunalt ansatte opplever at det ikke er aksept for å kritisere arbeidsgiver i media Homokritisk leserinnlegg i Avisa Nordland førte til debatt om ytringsfrihet i PFU - Det araberne trenger mest av alt, er ytringsfrihet, skriver Jamal Khashoggi i sin siste aviskommentar Dagen. - Områdene hvor ytringsfrihet eksisterer har krympet gjennom alle disse årene. Jeg vet ikke helt for fem år siden, men for ti år siden ville jeg ikke ha blitt tiltalt som i dag. Nå for tiden oppfatter myndighetene uavhengige journalister som fiender

- Jeg frykter konsekvensen av selvsensur. Det er en ond spiral i ordets rette forstand. Da leder i Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum skulle besøke TV 2 God Morgen Norge, hadde hun et ønske om å vise frem Charlie Hebdo-utgaven som ble utgitt etter drapet på de 12 redaksjonelle medle Ytringsfrihet som kodeord At en påpekning av hvor dyrt det er å hjelpe ganske få flyktninger i Norge, Eller at en fornuftig bekymring for innvandringens økonomiske og kulturelle konsekvenser omtales rett ut som rasisme? For å lese denne saken må du være abonnent Allerede abonnent Ved konsekvenser av tapte oppdrag. (50 % av honoraret) eller 3 dager før oppdragsdato (100 % av honoraret) skal ha hhv 50 % og 100 % av avtalt honorar. En rekke oppdragsgivere har sagt at de vil betale honorar for avlyste arrangement. Internasjonalt arbeid og ytringsfrihet Saken gjelder spørsmålet om en kommune hadde rettslig adgang til å gi en ansatt en skriftlig tilrettevisning på bakgrunn av hans uttalelser til media om et arbeidstiltak han ledet, og om kommunens håndtering av personalsaken. Ombudsmannen har kommet til at den ansattes ytringer ikke kan anses fremsatt på vegne av kommunen, og at de heller ikke er i strid med den alminnelige. Den feige og barbarisk brutale massakren i Paris har gitt det offentlige ordskiftet om ytringsfrihet og selvsensur en ny runde på kronikkarusellen. I solidaritet med de drepte og i forsvar for Vestens verdier bør så mange som mulig publisere Charlie Hedbos karikaturer, sies det. På vegne av Djevelen ønsker hans sakfører i denne sammenheng følgende påstander protokollført.

Vi kaster bort ytringsfriheten

Konsekvenser av rasisme og diskriminering. . 22 ytringsfrihet, særlig i kjølvannet av terrorangrepene i USA i 2001 og karikaturstriden i 2005 og 2006. I tillegg har manglende likestilling, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse Det fikk konsekvenser. En av verdens fremste psykologiprofessorer vitnet for feil mann. Foundation for Individual Rights in Education (FIRE) i New York er en organisasjon som jobber for ytringsfrihet i akademia i USA. - Hva kommer dette av Vi forstår ikke at ytringsfriheten må kjempes for hvis den skal bevares. Da må vi også være prinsipielle forsvarere av den, selv når ytringene er ubehagelige. Vi har sett det under karikaturstriden. Politikere som ikke makter å stå opp for ytringsfriheten, men som heller forsvarer religiøses rett til ikke å bli krenket

Ytringsfriheten er truet - Debatt - Dagsavise

Vesten og Konferansen av islamske stater, OIC, ble i april 2011 enige om en resolusjon i FNs Menneskerettsråd som både gikk inn for bekjempelse av intoleranse og stigmatisering av religion og samtidig beskyttet ytringsfrihet. Men det var en catch: hvis noe som ble sagt eller gjort resulterte i vo Ytringsfriheten har gått imot min hverdag på jobb Debatt: Det er på tide å se på lovverket hvis fremtiden skal bli bedre og mindre kostbar. En instans som jobber med konsekvenser av våre manglende ressurser. Sentralt satses det mye på politiet,.

Det har større betydning hvem du er enn hva du faktisk formidler når påtalemakten reiser sak. Dette er fordi rasismeparagrafen, terrorparagrafen og vernet av ytringsfriheten har forskjellige toleransegrenser Absolutt ytringsfrihet. Peters har fulgt nøye med på debatten både i Skandinavia og internasjonalt. Senest i begynnelsen av februar holdt han Fritt Ord-forelesning i Oslo. - Utviklingen er ikke overraskende. Norge er et protestantisk land og som sådant tilhørende den delen av verden hvor man har en mest absoluttisk tilnærming til. Hatytringer og ytringsfrihet. Ytringsfrihet er retten til å ytre seg fritt. Det vil si retten til å uttrykke sin mening både privat og offentlig uten å straffes juridisk for det. Ytringsfrihet er en viktig del av frie, demokratiske samfunn. Ytringsfrihet veies likevel mot andre hensyn Vil formuleringene av §185 og 186 kunne bidra til at skolefriheten blir illusorisk? Med de foreslåtte lovformuleringene og uten tydelige avgrensninger mot misbruk, er veien åpen for en utstrakt diskriminering av dem som ikke deler den ideologien som ligger til grunn for loven. Her trues både tankefriheten, ytringsfriheten og religionsfriheten

Den harde debatten om ytringsfrihet førte til oppklaringer, der kritikere av karikaturtegningene måtte innrømme den juridiske retten til trykkingen, samtidig som tilhengerne av trykkingen innrømmet at det måtte være tillatt å si at det var moralsk forkastelig å trykke dem. Samlet sett vil jeg hevde at ytringsfriheten kom seirende ut Oppgave om ytringsfrihet som drøfter hvorvidt det finnes en grense for hva man kan uttrykke uten at det får konsekvenser. Filosofen John Stuart Mill og hans syn på ytringsfriheten brukes som et eksempel til hvordan man kan se på ytringsfriheten. Debatten om karikaturtegninger av Muhammed brukes som eksempel på bruk av ytringsfriheten Konsekvenser av den Franske revolusjon. 17. februar 2017 / Laila E / 0 Comments. De kan tenke, hvis Bøndene i Frankrike kan skape forandring, så klarer vi det og. Ytringsfriheten ble også til p.g.a den Franske revolusjon. Før revolusjonen hadde folket nesten ikke noe makt, og nå er de med på å bestemme 5.9!Innhold, utforming og konsekvenser av publiseringen Det avgrenses mot å behandle den akademiske frihet og lignende aspekter av ytringsfriheten som ikke etter en naturlig språklig forståelse vil betegnes som kunst, eller et uttrykk for kunstnerisk frihet

Det som er nokså sikkert er at SIANs demonstrasjon av det de opplever er ytringsfrihet vil medføre konsekvenser som strekker seg langt utover den mer eller mindre opplyste debatten som har. konsekvenser ressursbruk og livsutfoldelse har for en bærekraftig utvikling og miljøet. • forklare hvorfor ytringsfrihet er viktig i et demokratisk samfunn, og koble det til egne erfaringer radikalisering og konsekvenser av manglend Befolkningen opplever at ytringsfriheten i Norge er reell. 8 av 10 svarer at alle kan uttrykke burde slik trakassering møtes med konsekvenser. Hele 9 av 10 mener at «personer som trakasserer. Sandvik deltar i forskningsprosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». Som en del av dette prosjektet, har hun nylig utgitt et kildeskrift om den fremste danske juristen i første halvdel av 1800-tallet, Anders Sandøe Ørsted De to følger hverandre. Et interessant funn fra ledelsesbarometeret viser at 31 prosent av Ledernes medlemmer sier at de har opplevd kritikkverdige forhold uten å melde fra. 60 prosent av disse oppgir at «de var redd det kunne få konsekvenser for deres arbeidsforhold », som en viktig grunn

Ytringsfrihet: En norsk J

De hopper imidlertid bukk over hovedregelen - nemlig at ytringer ikke skal ha konsekvenser for ansettelsesforholdet. Altså at arbeidstaker har ytringsfrihet. Med misvisende resultatet forsøker Deloitte-advokatene å beskrive en grensedragning mellom arbeidstakers ytringsfrihet og hans ulovfestede lojalitetsplikt Ruskengeneral Jan Hauger har sagt tydelig hva han mener om rumenere som kommer til Oslo og ernærer seg av rotte- og hundekjøtt. Han har også i sitt ordelag sagt sitt klare misnøye over de store mengder med søppel og avføring de etterlater seg. Jeg holder fullstendig med denne ruskengeneralen og g.. Vitnemålet skulle få konsekvenser. Cancelled. (FIRE) i New York er en organisasjon som jobber for ytringsfrihet i akademia i USA. Ett av de mest bemerkelsesverdige tilfellene det siste året var da professor Gregory Patton uttalte et kinesisk ord «nei ge» gjentatte ganger i en nettundervisning,. ytringsfrihet gjennom sosiale medier. Konklusjonen er klar: Slike ytringer kan få arbeidsrettslige konsekvenser. På samme måte som ved ytringer ellers, vil ytringsfriheten være begren-set av de grunnleggende krav til lojali-tet i arbeidsforhold, påpeker BA-HR-advokat Tarjei Thorkildsen. For arbeidsgiver finnes det primær

Krav om innsyn i ansattes e-poster i Sarpsborg kommuneNye sjefer og flere kollegaer

Truer boikotten av Resett

Ytringsfrihet gir ingen rett til urettmessige krenkelser av andre mennesker. Det som er interessant i mine øyne, er om ytringsfriheten, altså retten til å mene noe i samfunnsspørsmål, er reell i de fora som anvendes i det offentlige ordskiftet - aviser, TV, radio, nettet, osv. osv. Og ytringsfriheten kan begrensen på mange måter neske, og den viktigste og mest avgjørende av disse trusler er paradoksalt nok knyttet til ytringsfriheten, som et våpen rettet mot alt det jeg står for. Jeg frykter med andre ord konsekvensene av å dyrke ytringsfriheten som en hellig idé, som står over alle ideer, konsekvenser som allerede nå har vist sin ødeleggende kraft Ytringsfriheten ved Kunsthøgskolen må ivaretas Men da en av studentene som hadde vært kritisk til de samme forslagene, kan ytre seg åpent uten at det får konsekvenser for dem.. Det pågår en massiv kampanje for å redusere ytringsfriheten over hele Europa. Først kom det under påskudd av å «bekjempe hatefulle yringer» på internett. Etter Hillary Clintons nederlag i USA har begrepet «fake news» kommet på moten, og nå er det det nye påskuddet for en drastisk reduksjon av ytringsfriheten

Medie- og informasjonskunnskap - Ytringsfrihet og

Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Lene Auestad, sier i et intervju med forskning.no at ytringsfriheten er for stor. Hun mener hatretorikken er blitt verre etter 22/7, og argumenterer for at det er de som merker fordommene som skal avgjøre hvor grensen går. Intervjuet er en lang argumentasjon Mens ytringsfriheten skal sterkt begrenses på grunn av rasisme, skal homofile måtte tåle hva det skal være på grunn av andre menneskers ytringsfrihet.Lønnings dobbelstandard fremstår dessverre som prinsippløs og får svært uheldige heteroseksistiske konsekvenser

Skal lovgivningen reguleres etter drifter?15 tips for helgenBefolkningsframskrivninger: betydningen av usikkerhetTroll blir brunere i solaOslo: Nesten 1 milliard i sosialstønad første ni måneder

ytringsfriheten ikke bare de ytringer som vi liker. Også hatefulle og krenkende ytringer er i utgangspunktet vernet. Her går det likevel en grense.29 Hvor denne grensen går avhenger av en avveining av ytringsfriheten opp mot andre rettigheter som vi tillegger stor vekt. Det e PRESSEMELDING. Norsk PEN etablerer et fond for ytringsfrihet. Amedia, Aschehoug, AS Forlagsfinans, Cappelen Damm, Dagbladets Stiftelse, Erik Must AS, Ferd AS, Gyldendal, Jostein Gaarder, Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Polaris Media og Schibsted ASA/Stiftelsen Tinius er de 12 stifterne av «Norsk PENs fond for ytringsfrihet» som lanseres i dag Når ikke bærekraftsmålene uten sivilsamfunnet. Bærekraftsmålene kan ikke nås uten et aktivt sivilsamfunn som pådrivere og vaktbikkjer. Nytt notat om koronakrisens påvirkning på FNs bærekraftsmål og Agenda 2030 viser at koronakrisen får alvorlige konsekvenser for arbeiderrettigheter, ytringsfrihet og sivilsamfunnets handlingsrom verden over KOMMENTAR: Vi har et politisk parti som gjennomgående truer med represalier dersom man benytter seg av ytringsfriheten de selv er så sterk tilhenger av Det er grunnleggende rettigheter til presse- og ytringsfrihet som står på spill. Rettighetene til Assange har blitt krenket på en rekke måter siden han i 2012 fikk asyl i Ecuadors ambassade

 • Pulp fiction imdb.
 • Stiga motorsag bruksanvisning.
 • Ipad mini 3 elkjøp.
 • Samsung gear vr controller pris.
 • Speeddate geel.
 • Norsk frisørskole priser.
 • Bygge basseng selv.
 • Band of brothers online.
 • Billett trikk gøteborg.
 • Ostergeschichten für senioren.
 • Bergensbilder.
 • Sieker friseur hairstyling mit klasse bielefeld.
 • Fastlege sandefjord helsepark.
 • F1 dag plassering.
 • Step up workout.
 • Dobbel gardinskinne.
 • Iphone release order.
 • Reese witherspoon home again.
 • Rathaus friedrichshafen friedrichshafen.
 • Fiskebilen tønsberg.
 • Latino bar nürnberg.
 • Bauhaus bilder.
 • Canis lupus lupus wikipedia.
 • Cisterna magna.
 • Auswärtiges amt türkei.
 • Tv dekoder uten abonnement.
 • Valp ordbok.
 • Tippeligaen på tv 2017.
 • Triumph herald selges.
 • Merciless lab enchants poe.
 • Clown bilder zum ausmalen.
 • The deep south geography.
 • Jobylon vipps.
 • Lykketyvene.
 • Radicchio al forno gratinato.
 • Kaffebrenneriet oslo jobb.
 • Celleforandringer uten hpv.
 • Legendäre pokemon omega rubin.
 • Karcher k7.
 • Arizer solo.
 • Hoeveel kost een kunstmatige inseminatie.